- z-health

Z-HEALTH

Z-Health tan­ke­gan­gen og Z-Health øvel­ser dan­ner en vig­tig rød tråd i min måde at prak­ti­sere per­son­lig træ­ning. Det bety­der at jeg hele tiden aner­ken­der og tager udgangs­punkt i, at det er din hjerne der

diri­gerer din krop. I prak­sis giver jeg dig øvel­ser der akti­ve­rer din hjerne, hvil­ket har ind­fly­delse i alle kroppens systemer.

Uan­set om dine behov og mål består i at løbe hur­ti­gere, blive stær­kere, få færre smer­ter, tabe dig,

se bedre ud, blive gla­dere, få mere over­skud etc., så vil Z-Health være en vig­tig bestand­del af de

værk­tø­jer jeg benyt­ter til at hjælpe dig på vej.


Z-Health er et unikt og kom­plet træ­nings­sy­stem der aner­ken­der og tager udgangs­punkt i at hjer­nen og ner­ve­sy­ste­met sty­rer og diri­gerer din krop. Så hvis du ønsker at skabe for­an­drin­ger af din krop og vir­ke­lig udnytte dit fulde potien­ti­ale, så skal hjer­nen og ner­ve­sy­ste­met være omdrej­nings­punk­tet for din træning…og fak­tisk også din livs­stil gene­relt.

 
Rent træ­nings­mæs­sigt er det over­ord­nede mål at sørge for at du bevæ­ger dig med bedst mulig kva­li­tet. Alle dine led led skal have fuld og fri bevæ­ge­lig­hed, og de skal være kon­trol­le­ret af dine mus­k­ler.

Alt dette sty­res fra din hjerne. Og for at ­hjer­nen kan gøre dette til­freds­stil­lende, har den brug for en

kon­stant strøm af infor­ma­tio­ner fra primært 3 san­ser. 1) receptorerne omkring vores led, 2) synet og 3) balancesansen i det indre øre. En væsent­lig del af træ­ning i Z-Health er der­for base­ret på at træne dynamisk ledmobilisering samt visuelle og vestibulære øvelser.

Denne ind­gangs­vin­kel til træ­ning er ander­le­des og ny i for­hold til den gængse, men den er uhyre vig­tig hvis du ønsker at for­an­dre noget ved dig selv og din krop. Del­tag gra­tis på et af vores fored­rag om Z-Health (se menuen Nyheder) — og få en viden du vir­ke­lig kan bruge til noget.


Ida Krak er Z- Health certificeret i :

R -Phase, I-Phase,  S-Phase, T-Phase samt Sustenance & Spirit, Strenght & Suppleness og Struc­ture, Stamina.

ida@fysioteamet.dk

Mobil: 2174 9904

© 2018 Ida Krak. Alle rettigheder forbeholdes. Ida Krak, Cvr. nr. 21632376.